Regionförvaltningsverkets meddelande om kungörelse: Fastställande av Sjundeås nya farled till en allmän lokal farled, Sjundeå och Kyrkslätt

17.07.2020 09:09

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse
Tillståndsansökan enligt vattenlagen  

Sökande  Sjundeå kommun  

Dnr          ESAVI/12017/2020                                   

Ärende    Fastställande av Sjundeås nya farled till en allmän lokal farled, Sjundeå och Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten 
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på region- förvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda  för allmänheten 17.7.–24.8.2020 på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.