Regionförvaltningsverkets meddelande om kungörelse av beslut: ändring av Kantviks hamns verksamhet och tillstånd att inleda verksamheten, Kyrkslätt

18.11.2020 08:32

Kategori: Kungörelse

Meddelande

Beslut enligt miljöskyddslagen 

Sökande        Oy Kantvik Shipping Ltd 

Dnr               ESAVI/13517/2020 

Beslutsnr       404/2020 

Ärende         Ändrande av verksamhet i Kantvik hamn samt inledande av verksamheten, Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten 

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 18.11–28.12.2020 på adressen https://ylupa.avi.fi där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.