Regionförvaltningsverkets meddelande om kungörelse: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Räfsö-Lilla Äskholmen, Caruna Esbo Ab

26.06.2020 10:58

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse 
Tillståndsansökan enligt vattenlagen 

Sökande Caruna Esbo Ab  

Dnr          ESAVI/16516/2020                                   

Ärende   Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Räfsö-Lilla Äskholmen, Kyrkslätt 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten 

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på region- förvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 26.6–3.8.2020 på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu,där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.