Regionförvaltningsverkets meddelande: Beslut enligt vattenlagen, Anläggande av kablar i botten av Esboviken och tillstånd för förberedande åtgärder, Esbo och Kyrkslätt

05.05.2022 08:38

Kategori: Kungörelse

Meddelande


Beslut enligt vattenlagen


Sökande DNA Abp


Dnr ESAVI/32707/2021


Beslutsnr 129/2022


Ärende Anläggande av kablar i botten av Esboviken och tillstånd för förberedande åtgärder, Esbo och Kyrkslätt


Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för
allmänheten 5.5–13.6.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas.Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.