Regionförvaltningsverkets meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen, Verksamhet av försöksnatur gällande hantering av avfallsmaterial med pyrolys, Esbo

16.06.2022 09:49

Kategori: Kungörelse

Meddelande
Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Dnr: ESAVI/21061/2022

Beslutsnr: 190/2022

Ärende: Verksamhet av försöksnatur gällande hantering av avfallsmaterial med pyrolys, Esbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 15.6.–22.7.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.