Regionförvaltningsverkets meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen, Avskrivande av miljötillståndet för värmecentralen vid Käringmossen, Esbo

06.10.2021 08:52

Kategori: Kungörelse

Meddelande


Beslut enligt miljöskyddslagen


Sökande: Fortum Power and Heat Oy
Dnr: ESAVI/24193/2021
Beslutsnr: 305/2021


Ärende:Avskrivande av miljötillståndet för värmecentralen vid Käringmossen, Esbo


Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 5.10.–11.11.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.