Regionförvaltningsverket: Restaurering av Esbo å, Esbo

08.05.2019 06:00

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE

 

Beslut enligt vattenlagen

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 184/2019 av 8.5.2019 beviljat sökanden tillstånd.

 

Sökande                            Esbo stad

 

Ärende                               Restaurering av Esbo å, Esbo

 

Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 8.5.–7.6.2019 i Esbo stads teknik- och miljösektorns kundbetjäningspunkt (Teknikvägen 15,
2. våningen) och i Kyrklätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2).
Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 7.6.2019.

 

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens ägare eller innehavare.

 

Det projekt som nämns i beslutet kan också ha konsekvenser på följande samfällda mark- eller vattenområden:

 

49-431-876-1 Vesialue

49-431-878-2 Båtplats

49-444-878-1 Bad- och bykplats

49-454-876-1 Vesialue

49-876-1-0 Vesialue

49-876-12-1 Espoonjoki

49-876-4-0 Rauhoitusalue

49-878-10-0 Venepaikka

49-457-876-1 Vattenområde

49-457-876-2 Vattenområde

49-876-25-1 Vesialue

49-876-22-1 Vesialue

Ytterligare upplysningar ger

 

Miljööverinspektör Ilona Joensuu, tfn 0295 016 358

e-post: ilona.joensuu@avi.fi

MIljöråd Päivi Jaara, tfn. 0295 016 406

e-post: paivi.jaara@avi.fi