Regionförvaltningsverket: Miljötillståndsansökan, HRM Samkommunen Helsingfors regionens miljötjänster

08.03.2019 15:38

Kategori: Kungörelse

Miljötillståndsansökan


Sökande

HRM Samkommunen Helsingfors regionens miljötjänster


Ärende

En ansökan om deponering av avfall som innehåller biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material på avstjälpningsplatsen i Käringmossen samt en ansökan om inledande av verksamheten trots sökande av ändring, Esbo och Kyrkslätt. Ett av Vasa förvaltningsdomstol återförvisat ärende.


Ansökningens huvudsakliga innehåll

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringsanläggning miljötillstånd nr 212/2012/1, 14.12.2012. Tillståndet har efter det ändrats med regionförvaltningsverkets beslut nr 34/2019, 1.2.2019. Beslutet gällande ändringen har inte vunnit laga kraft.

HRM ansökte 18.12.2015 om undantag enligt 35 § i statsrådets förordning gällande avstjälpningsplatser (331/2013) för deponering av avfall som innehåller bionedbrytbart och annat organiskt material på avstjälpningsplatsen vid Käringmossens avfallshanteringscentral. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förkastade ansökan med sitt beslut nr 178/2016/1, 1.7.2016 beträffande alla avfallsfraktioner. HRM besvärade sig över beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen upphävde regionförvaltningsverkets beslut och återförvisade ärendet för ny handläggning (beslut nr 17/0571/3, 14.12.2017). Den nu anhängiga ansökan gäller ärendet som återförvisats av Vasa förvaltningsdomstol.

HRM ansöker om undantag enligt 35 § i statsrådets förordning för deponering av avfall som innehåller bionedbrytbart och annat organiskt material på avstjälpningsplatsen vid Käringmossens avfallshanteringscentral. Undantag ansöks för följande avfall:

avfallsfraktioner från mekanisk hantering av jord- och stenmassor
sandavskiljningsavfall
PVC-avfall
avfallsfraktioner från mekanisk förhantering av eldsvåds- och skadesanering
avfallsfraktioner från förhantering av isoleringsull
armerat plastavfall
förorenade jordmassor.

Avfallsfraktionerna är delvis de samma som i ansökan från 2015. Avsikten är att deponera avfallet för vilket undantag söks på deponiområde S1 vid avstjälpningsplatsen för ordinärt avfall. Undantag söks för fem år från och med 1.1.2019.

För verksamheten ansöks om tillstånd för inledande av verksamheten trots sökande av ändring enligt 199 § miljöskyddslagen.  


Platsen för verksamheten

Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossvägen 8, 02820 Esbo. Deponiområde S1 finns på fastigheterna 57-445-8-8 och 49-408-1-428.


Framläggande av kungörelse och handlingar

Denna kungörelse finns till påseende 8.3. – 8.4.2019 på anslagstavlorna i Esbo stad och Kyrkslätts kommun. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Under kungörelsetiden hålls ansökningshandlingarna offentligt framlagda elektroniskt i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2) och Esbo stads teknik- och miljösektor (Teknikvägen 15, vån. 2).


Möjlighet att framföra anmärkningar och åsikter

Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna). Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan.

I skrivelsen skall nämnas anmärkarens namn, postadress samt fastighetsnummer, by, kommun eller fastighetsbeteckning och sökandets namn och ärendets innehåll samt Dnr ESAVI/2192/2018.

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 8.4.2019 i första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.


Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Sari Lansola, tfn. 0295 016 496

e-post: sari.lansola@avi.fi

Miljöråd Päivi Vilenius, tfn. 0295 016 308

e-post: paivi.vilenius@avi.fi