Regionförvaltningsverket: Miljötillstånd för värmecentralen vid Käringmossen samt tillstånd för inledande av verksamhet, Fortum Power and Heat Oy

27.09.2018 10:29

Kategori: Kungörelse

Kungörelse

Miljötillståndsansökan

 

Sökande

Fortum Power and Heat Oy

 

Ärende

Miljötillstånd för värmecentralen vid Käringmossen samt tillstånd för inledande av verksamhet, Esbo

 

Ansökningens huvudsakliga innehåll

Käringmossens värmekraftverk producerar fjärrvärme till fjärrvärmenätet i Esbo. Kraftverkets fjärrvärmeeffekt är cirka 110 MW, den årliga driftstiden cirka 8 000 timmar och den årliga produktionen cirka 880 000 MWh. Kraftverket förses med en rökgaskondensator som förbättrar kraftverkets verkningsgrad och höjer verkningsgraden till över 100 %. Kraftverket kan också användas utan rökgaskondensatorn. Kraftverkets bränsleeffekt är 99 MW och den årliga bränsleförbrukningen är cirka 800 000 MWh. Kraftverkets panna är en fluidiserad bäddpanna, huvudbränslet består av fasta träbaserade biobränslen vars andel uppgår till 80 – 90 % på årsbasis, som sidobränsle används rivningsträavfall, fast återvinningsbränsle, torrgödsel och avfallspellets som klassificerats som vanligt avfall. Vid kraftverket förbränns ej blandat hushållsavfall eller farligt avfall. Lätt brännolja används som start och reservbränsle.

 

Käringmossens värmekraftverk har en viktig roll i att avsluta användningen av stenkol i Esbo. Kraftverket kompletterar väl verksamheten vid Käringsmossens ekoindustricentral (EKOMO). Ersättning av fossila bränslen med biobränslen minskar koldioxidutsläppen. Målet är att ta i bruk kraftverket år 2022.

 

Fasta bränslen transporteras till kraftverket färdigt flisade till rätt storlek och lossas i ett stängt utrymme, därmed slipper inte damm att spridas på kraftverksområdet. Hantering av fasta bränslen, så som flisning eller krossning, utförs inte ute på kraftverksområdet. Lagring och flytt av fasta bränslen ordnas så, att verksamheten inte orsakar damm- och luktolägenheter.

 

Kraftverkets rökgaser renas i enlighet med kraven för bästa tillgängliga teknik genom ett reningssystem, som innefattar SNCR-utrustning, slangfilter och en rökgaskondensator samt vid behov, användning av tilläggsämnen. Med det utvalda rökgasreningssystemet uppfyller kraftverkets verksamhet ikraftvarande krav ställda i gränsvärden för luftutsläpp, även om rökgaskondensatorn är ur bruk. I kraftverkets förbränningsprocess bildas sand från den fluidiserad bäddpannan och flygaska från rökgasreningen. Sanden filtreras och återvinns, den fraktion som inte kan återvinnas samlas i en silo. Både sanden från pannan och flygaskan levereras i första hand till återvinning eller slutdeponering. Det avfall som bildas vidareförädlas och/eller slutdeponeras ändamålsenligt. Kemikalier som används vid kraftverket lagras på tilldelade platser som är täta och har uppsamlingsbassäng så att möjliga läckage kan samlas upp och inte hamnar i avloppsnätet eller i naturen.

 

Fasta bränslen transporteras till kraftverket med lastbil, kemikalier med last- eller tankbilar och lätt brännolja med tankbil. Tung trafik orsakas också av bortföring av aska och avfall. Mängden tunga transporter uppskattas till 40 fordon per dygn, vilket innebär 80 tur-returtransporter per dygn. Transporterna sker vardagar mellan kl 6–22, på lördagar och helgdagar kl 7–18 samt i undantagsfall söndagar kl 7–18. Kraftverkets verksamhet kommer att synas som cirka en
0,1 % ökning i trafikmängden på Åboleden och cirka 2 % ökning på Nupurbölevägen, därmed anses ändringen i trafikmängden inte orsaka betydande konsekvenser.

 

Kondensvattnet som bildas i rökgaskondensatorn behandlas och används främst som tilläggsvatten i fjärrvärmenätet. Överloppskondensvatten neutraliseras och leds genom ett filter ut i naturen med dagvattnet från kraftverksområdet. Rökgaskondensatorns vatten och dagvattnets inverkan på ytvattnets mängd och kvalitet är obetydliga och orsakar inte konsekvenser på vattendrag eller naturskyddsområden. Sanitet/hushållsvatten från kraftverket, vatten från vattenbrunnar och kemikaliehanteringsutrymmet leds till det kommunala avloppsnätet. Verksamheten orsakar inte utsläpp till jordmån eller grundvatten. Kraftverket kommer inte vara beläget på ett för vattenanskaffningen viktigt grundvattenområde, verksamheten orsakar inte konsekvenser för grundvattenområden.

 

Spridning av buller- och luftutsläpp från kraftverket har modellerats. På basen av modellresultat understiger bullret som orsakas av kraftverkets verksamhet, inklusive trafikbuller, riktvärdet och är under 30 dB lägre än bullret som orsakas av trafik och annan verksamhet på Käringmossen området. Därmed har värmekraftverkets verksamhet i praktiken ingen inverkan på bullernivån i bostadsområdet. På basen av modelleringen av luftutsläpp och på basen av de låga luftutsläppen på årsbasis, bedöms kraftverkets utsläpp högst vara 10 % av halterna som satts i rikt- och gränsvärden för skydd av miljö och hälsa, verksamhetens luftutsläpp bedöms inte orsaka negativa konsekvenser för naturmiljön. Bullernivåerna som orsakas av verksamheten förblir också under rikt- och gränsvärden som satts på hälsoskyddsgrunder, därmed bedöms inte verksamheten orsaka konsekvenser för människors hälsa.

 

I verksamheten vid Käringmossens värmekraftverk tillämpas bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik för hantering och kontroll av utsläpp samt för energieffektivitet. Värmekraftverket ersätter Fortums fjärrvärmekraftverk i Finnå där fossila bränslen används i produktionen. Kraftverket förverkligas så, att flera biobränslen och återvinningsmaterial kan användas parallellt, utsläppen minimeras och verksamheten är energieffektiv.

 

 

 

Inledande av verksamheten trots sökande av ändring

Sökande ansöker om rätt att inleda verksamheten trots eventuell ändringsansökan. Avsikten med produktionen vid anläggningen är att säkerställa tillgången till fjärrvärme i Esbo.

 

Platsen för verksamheten

Verksamheten ska placeras på fastigheten 49-91-1-1. Fastigheten ägs av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HSY).

 

Uppgifter om väsentliga utsläpp och avfall

Renade rökgaser avleds via en 80 meter hög skorsten i luften. Utsläppen i luften är ca 80 t/a svaveldioxid, 172 t/a kväveoxider och 6 t/a partiklar, och utsläpp som är typiska för samförbränningsanläggningen, såsom saltsyra (8 t/a) och ammoniakutsläpp (11 t/a). Kondensvatten leds ut i terrängen cirka 20 000 m3/a. Flygaska bildas cirka 4 000 t/a. Bottenaska bildas ca 1 000 t/a.

 

Framläggande av kungörelse och handlingar

Denna kungörelse finns till påseende 27.9–29.10.2018 på anslagstavlan i Esbo stad och i Kyrkslätts kommun. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Handlingarna hålls framlagda under kungörelsetiden i Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B) och i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2).

 

Möjlighet att framföra anmärkningar och åsikter

Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna). Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan.

 

I skrivelsen skall nämnas anmärkarens namn, postadress samt fastighetsnummer, by, kommun eller fastighetsbeteckning och sökandets namn och ärendets innehåll samt diarienummer ESAVI/15440/2018.

 

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 29.10.2018 i första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Jaakko Hämäläinen, tfn. 0295 016 394

e-post: jaakko.i.hamalainen@avi.fi

Miljöråd Teemu Lehikoinen, tfn. 0295 016 415

e-post: teemu.lehikoinen@avi.fi