Regionförvaltningsverket: Kvarhållande av utfyllnad av vattenområde samt tillstånd till förberedelser, Kyrkslätt

16.05.2018 14:01

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE

 

Beslut enligt vattenlagen

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 70/2018/2 av 16.5.2018 beviljat sökanden tillstånd och tillstånd till förberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.

 

Sökande                            Reijo Höylä och Esko Karikoski

 

Ärende                               Kvarhållande av utfyllnad av vattenområde samt tillstånd till förberedelser,
                                           Kyrkslätt.

 

Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 16.5–15.6.2018 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 15.6.2018.

 

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens ägare eller innehavare.

 

Ytterligare upplysningar ger

 

Miljöjurist Saku Hurskainen, tfn 0295 016 402

e-post: saku.hurskainen@avi.fi