Regionförvaltningsverket: Förnyad kungörelse, Miljötillstånd för bioånganläggning i Kantvik, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy

06.11.2018 10:03

Kategori: Kungörelse

Förnyad kungörelse

Miljötillståndsansökan

 

Sökande

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy

 

 Ärende

 Miljötillstånd för bioånganläggning i Kantvik, Kyrkslätt

 

Ansökningens huvudsakliga innehåll

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy ansöker om miljötillstånd för en biopanna och en naturgas- eller flytgasdriven reservpanna som ska byggas i anslutning till Avena Kantvik Oy:s fabrik i Kantvik. Anläggningen kommer att stå för energiförsörjningen till Avena Kantvik Oy:s fabrik och ersätta användningen av stenkol. STEP Oy kommer att ansvara för användningen och underhållet av pannorna.

 

Byggandet av bioånganläggningen är avsett att börja sommaren 2019 och ibruktagandet och den egentliga energiproduktionen under våren 2020.

 

Biopannans huvudbränsle är fasta biobränslen, såsom returträ i klass A och flis samt rena biobaserade biprodukter, såsom strån och korn av rybs och raps. Som reservbränsle används torv. Som bränsle i reservpannan används flytgas eller naturgas.

 

Platsen för verksamheten

Anläggningen byggs på fastigheten 257-442-1-17, som ägs av Avena Kantvik Oy. Placeringsplatsens adress är Hamnvägen 64, 02460 Kantvik. Närmast belägna fritidsbostäder finns på Getbergsvägen, ungefär en halv kilometer från den planerade bioånganläggning.

 

Uppgifter om väsentliga utsläpp och avfall

Bränslena transporteras till anläggningsområdet med last- eller tankbil. Bränslena lagras i utrymmen som kommer att byggas på anläggningens område.

 

Bästa tillgängliga teknik används för att minska de utsläpp som uppstår i förbränningsprocessen. Utsläppen minskas genom att optimera förbränningsförhållandena. Rökgaserna behandlas dessutom med multicyklon och el- eller slangfilter, vilket avlägsnar en stor del av partiklarna. Därtill kommer den till bioånganläggningen planerade rökgastvätten att ta till vara vattenånga från rökgaserna via kondensering.

 

De mest betydande avfallsslagen som uppstår i verksamheten är flyg- och bottenaska, som samlas in och sänds vidare till lämplig återvinning eller till slutlig placering. Från rökgastvätten uppstår kondensvatten, som avleds till Avena Kantvik Oy:s kylvattenledning som rinner ut i havsviken. Det vatten som pannanläggningen behöver tas från Avena Kantvik Oy:s vattensystem.

 

Sökanden föreslår att det ska ställas en säkerhet på 10 000 euro i händelse av att miljötillståndsbeslutet ändras eller hävs.

                     

Framläggande av kungörelse och handlingar

Denna kungörelse hålls framlagd 6.11–7.12.2018 på Kyrkslätts kommuns anslagstavla. Kungörelsen och de offentliga ansökningshandlingarna kan läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Handlingarna hålls framlagda under kungörelsetiden i Kyrkslätts kommuns servicepunkt (Ervastvägen 2).

 

Ärendet har kungjorts under tiden 27.8-26.9.2018. Sökanden har lämnat in en komplettering 29.10.2018, varför ärendet kungörs på nytt.

 

Möjlighet att framföra anmärkningar och åsikter

Påminnaren behöver inte lämna in en ny påminnelse, utan den tidigare inlämnade tas i beaktande.

Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna). Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan.

 

I skrivelsen skall nämnas anmärkarens namn, postadress samt fastighetsnummer, by, kommun eller fastighetsbeteckning och sökandets namn och ärendets innehåll samt Dnr ESAVI/10796/2018.

 

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 7.12.2018
i första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Reetta Pentikäinen, tfn. 0295 016 574

e-post: reetta.pentikainen@avi.fi

Miljööverinspektör Jaakko Hämäläinen, tfn. 0295 016 394

e-post: jaakko.i.hamalainen@avi.fi