Regionförvaltningsverket: En ansökan om deponering av avfall som innehåller biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material på avstjälpningsplatsen i Käringmossen samt en ansökan om inledande av verksamheten trots sökande av ändring, Esbo och Kyrkslätt. Ett av Vasa förvaltningsdomstol återförvisat ärende.

25.10.2019 13:07

Kategori: Kungörelse

ESAVI/2192/2018

Kungörelse

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 414/2019 av 25.10.2019 beviljat HRM samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters verksamhetsområde för avfallsservice tillstånd att avvika från tillämpningen av 28 § i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser gällande begränsning av deponering av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatsen för vanligt avfall vid Käringmossens avfallshanteringscentral.

Sökande

HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Ärende

En ansökan om deponering av avfall som innehåller biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material på avstjälpningsplatsen i Käringmossen samt en ansökan om inledande av verksamheten trots sökande av ändring, Esbo och Kyrkslätt. Ett av Vasa förvaltningsdomstol återförvisat ärende

Platsen för verksamheten

Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossvägen 8, 02820 Esbo. Deponiområde S1 finns på fastigheterna 57-445-8-8 och 49-408-1-428.

Beslutet är till påseende under besvärstiden 25.10. – 25.11.2019 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2) och Esbo stads teknik- och miljösektor (Teknikvägen 15, vån. 2). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 25.11.2019.

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Sari Lansola, tfn. 0295 016 496

Miljöråd Päivi Vilenius, tfn. 0295 016 308

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi