Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vattenlagen, Byggande av energibrunnar, Bobäck FBK r.f.

27.09.2018 11:01

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE


Beslut enligt vattenlagen


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 147/2018/2 av 27.9.2018 beviljat sökanden tillstånd.


Sökande                            Bobäck FBK r.f.


Ärende                               Byggande av energibrunnar, Kyrkslätt. Ärende som återförvisats av Vasa förvaltningsdomstol.

 
Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 27.9–29.10.2018 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 29.10.2018.


Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.


Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till fastighetens ägare eller innehavare.


Ytterligare upplysningar ger


Miljöjurist Saku Hurskainen, tfn 0295 016 402


e-post: saku.hurskainen@avi.fi