Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vattenlagen, Anläggande av en kabel i havsbotten och tillstånd till förberedande arbeten, Elisa Abp

24.08.2020 10:56

Kategori: Kungörelse

Meddelande

Beslut enligt vattenlagen

Sökande
: Elisa Abp

Dnr: ESAVI/11057/2020 

Beslutsnr: 299/2020

Ärende: Anläggande av en kabel i havsbotten och tillstånd till förberedande arbeten, Kyrkslätt  

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 24.8.–30.9.2020 på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.