Regionförvaltningsverket: beslut enligt miljöskyddslagen, En plan i enlighet med tillståndsbestämmelse 9 i miljötillståndet för avstjälpningsplatsen för farligt avfall vid Käringmossen avfallshanteringsanläggning, Kyrkslätt

01.09.2022 09:39

Kategori: Kungörelse

Meddelande 1.9.2022
Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande: Helsingforsregionen miljötjänster HRM, avfallshantering 

Dnr: ESAVI/5218/2022

Beslutsnr: 251/2022

Ärende: En plan i enlighet med tillståndsbestämmelse 9 i miljötillståndet för avstjälpningsplatsen för farligt avfall vid Käringmossen avfallshanteringsanläggning,Kyrkslätt

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för
allmänheten 1.9–10.10.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.