Regionförvaltningsverket: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Räfsö-Lilla Äskholmen, Kyrkslätt

20.08.2020 13:30

Kategori: Kungörelse

Meddelande

Beslut enligt vattenlagen

Sökande Caruna Esbo Ab

Dnro ESAVI/16516/2020  

Beslutsnr 295/2020

Ärende Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Räfsö-Lilla Äskholmen, Kyrkslätt

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 20.8.–28.9.2020 på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.