Regionförvaltningsverket: Ändring av verksamheten och tillstånd att få inleda verksamhet vid Jorvas Sortti-station, Kyrkslätt

09.10.2019 09:00

Kategori: Kungörelse

Miljötillståndsansökan

 

Sökande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

 

Ärende

Ändring av verksamheten och tillstånd att få inleda verksamhet vid Jor- vas Sortti-station, Kyrkslätt

 

Ansökningens huvudsakliga innehåll

HRM har sammanlagt fem Sortti-stationer i huvudstadsregionen, som är en del av avfallsinsamlingsnätet. På Sortti-stationen tar man emot nytto- och blandavfall samt farligt avfall från hushåll och andra som hämtar små avfallspartier. På Sortti-stationen tar man dessutom emot trädgårdsavfall och kvistar. Avfallet kan lämnas med personbil, släpvagn, skåpbil eller andra lätta fordon.

HRM ansöker om ändring av miljötillståndet för Sortti-stationen i Jorvas och utökning av verksamhetstiderna på veckosluten, ändringar i lastnings- och transporttiderna, ökning av avfallsslagen och minskning av mängden farligt avfall som lagras vid ett och samma tillfälle. Man ansöker om ändringarna för att göra Sortti-stationens verksamhet smidigare. 42 063 kunder har besökt Sortti-stationen i Jorvas under det första verksamhetsåret och antalet kunder förväntas växa. Den mottagna avfallsmängden var 6 374 ton 2018.

 

Ändringarna visas i tabell 1 och 2 (bifogas).

 

Platsen för verksamheten

Jorvasvägen 10, byn Nägels, Kyrkslätt

 

 Uppgifter om väsentliga utsläpp och avfall

Enligt ansökan orsakar ändringarna i söndagsöppettiderna och den  därav ökade trafiken samt lastningen av kvistar på morgonen extra buller i miljön. Ökningen av trafiken på grund av söndagsöppettiderna bedöms inte öka bullret i området på ett betydande sätt.

 

 

 Framläggande av kungörelse och handlingar

 Denna kungörelse finns till påseende 9.10. – 8.11.2019 på anslagstavlan i Kyrkslätt kommun. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Handlingarna hålls framlagda under kungörelsetiden i Kyrkslätts kommuns servicekontor, (Ervastvägen 2).

 

Möjlighet att framföra anmärkningar och åsikter

Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna). Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan.

 

I skrivelsen skall nämnas anmärkarens namn, postadress samt fastighetsnummer, by, kommun eller fastighetsbeteckning och sökandets namn och ärendets innehåll samt Dnr ESAVI/10962/2019.

 

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 8.11.2019 i första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

 

 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Anu Sivonen, tfn. 0295 016 462

Miljöråd Ilpo Hiltunen, tfn. 0295 016 400

Miljöråd Arja Johansson, tfn. 0295 016 407

e-post: förnamn.efternamn@avi.fi

Bilaga