Regionförvaltningsverket: Ändrande och utvidgning av verksamheten vid avstjälpningsplatsen för farligt avfall samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt

07.06.2018 13:40

Kategori: Kungörelse

Kungörelse

ESAVI/4176/2017

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 90/2018/1 av 7.6.2018 beviljat sökanden miljötillstånd och tillstånd för inledande av verksamheten.

 

Sökande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

 

Ärende

Ändrande och utvidgning av verksamheten vid avstjälpningsplatsen för farligt avfall samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt

 

Platsen för verksamheten

Verksamheterna finns vid Käringmossens avfallshanteringscentral, på adressen Käringmossvägen 8, 02820 Esbo. Verksamheterna finns i Esbo stad på fastigheterna 49-91-1-1, 49-91-1-2 och 49-91-2-1 i stadsdelen Käringmossen, fastigheten 49-408-1-428 i Esbogård, fastigheten 49-411-1-13 i Forsbacka by och fastigheten 49-450-2-16 i Pering by samt i Kyrkslätts kommun på fastigheterna 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 och 257-445-8-8 i Kauhala by.

 

Beslutet är till påseende under besvärstiden 7.6. – 9.7.2018 i Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B) och i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 9.7.2018.

 

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Sari Lansola, tfn. 0295 016 496

e-post: sari.lansola@avi.fi

Miljöråd Arja Johansson, tfn. 0295 016 407

e-post: arja.johansson@avi.fi

Miljöråd Päivi Vilenius, tfn. 0295 016 308

e-post: paivi.vilenius@avi.fi