Regionförvaltningsverket: Ändrande av verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillståndet samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt

01.02.2019 08:09

Kategori: Kungörelse

ESAVI/7106/2017

Beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 34/2019 av 1.2.2019 beviljat sökande miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten trots sökande av ändring.

 

Sökande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

 

Ärende

Ändrande av verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillståndet samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt

Platsen för verksamheten

Verksamheterna vid Käringmossens avfallshanteringscentral finns i Esbo stad på fastigheterna 49-91-1-1, 49-91-1-2 och 49-91-2-1 i stadsdelen Käringmossen, fastigheten 49-408-1-428 i Esbogård, fastigheten 49-411-1-13 i Forsbacka by och fastigheten 49-450-2-16 i Pering by samt i Kyrkslätts kommun på fastigheterna 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 och 257-445-8-8 i Kauhala by. Avfallshanteringscentralens adress är Käringmossvägen 8, 02820 Esbo.

 

Beslutet är till påseende under besvärstiden 1.2. – 4.3.2019 kungörelsetiden i Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B) och i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

I beslutet kan sökas ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 4.3.2019.

 

Besvären skall riktas och tillställas Vasa förvaltningsdomstol (PB 204, 65101 VASA eller vaasa.hao@oikeus.fi). Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

 

 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Sari Lansola, tfn. 0295 016 496

Miljöråd Arja Johansson, tfn. 0295 016 407

E-post: förnamn.efternamn@avi.fi