Regionförvaltningsverket: Ändande av verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillståndet samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

31.05.2018 14:19

Kategori: Kungörelse

Miljötillståndsansökan

Sökande: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM


Ärenden

Ändrande av verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillståndet samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo och Kyrkslätt


Platsen för verksamheten

Verksamheterna vid Käringmossens avfallshanteringscentral finns i Esbo stad på fastigheterna 49-91-1-1, 49-91-1-2 och 49-91-2-1 i stadsdelen Käringmossen, fastigheten 49-408-1-428 i Esbogård, fastigheten 49-411-1-13 i Forsbacka by och fastigheten 49-450-2-16 i Pering by samt i Kyrkslätts kommun på fastigheterna 257-445-2-58, 257-445-3-16, 257-445-3-41, 257-445-3-42 och 257-445-8-8 i Kauhala by. Avfallshanteringscentralens adress är Käringmossvägen 8, 02820 Esbo.


Verksamheter enligt ansökan

Det ansöks om följande ändringar i verksamheten vid Käringmossens avfallshanteringscentral och miljötillstånden gällande verksamheten (nr 212/2012/1, 14.12.2012 och nr 213/2012/1, 14.12.2012):

- Mängden farligt avfall som tas emot minskas från nuvarande 10 000 ton till 5 000 ton per år, och mängden som finns lagrad från nuvarande 200 ton till 50 ton (Sortti-stationer).
- Mängden slagg från avfallsförbränning som tas emot och hanteras ökas från nuvarande 70 000 ton till 94 000 ton per år. Tillstånd ansöks också för krossande av slagg.
Ytkonstruktionernas tätnings- och dräneringslager vid avstjälpningsplatserna för vanligt avfall kan göras som alternativ också som förtunnade konstruktioner. I ytlagren kan utnyttjas även sk. Helsingfors morän.
 

Uppgifter om väsentliga utsläpp och avfall

Ökandet av mängden slagg som hanteras ökar bullret som förorsakas av verksamheten. På basen av resultatet från bullermodelleringen kommer bullernivån inte heller efter ändringen att överstiga de fastställda gränsvärdena. Hanteringen av slagg samt utnyttjandet av Helsingfors-morän kan förorsaka dammande. Dammandet har beräknats gränsa sig till hanteringsområdet och dess omedelbara närhet. Det har uppskattats att ändringarna inte ökar utsläppen i grundvattnet. Påverkan på vattnet som avleds till avloppet har uppskattats som liten.


Framläggande av kungörelse och handlingar

Denna kungörelse finns till påseende 31.5–2.7.2018 på anslagstavlan i Esbo stad och Kyrkslätts kommun. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Handlingarna hålls framlagda under kungörelsetiden i Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B) och i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2).


Möjlighet att framföra anmärkningar och åsikter


Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna). Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan.


I skrivelsen skall nämnas anmärkarens namn, postadress samt fastighetsnummer, by, kommun eller fastighetsbeteckning och sökandets namn och ärendets innehåll samt Dnr ESAVI/7106/2017.


Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 2.7.2018 i första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.
 

Tilläggsuppgifter ger

Miljööverinspektör Sari Lansola, tfn. 0295 016 496

e-post: sari.lansola@avi.fi

Miljöråd Arja Johansson, tfn. 0295 016 407

e-post: arja.johansson@avi.fi