Regionalt samarbete

Helsingforsregionen

Helsingforsregionen utgörs av huvudstadsregionen och KUUMA-kommunerna. På området finns totalt 14 kommuner. Kommunerna utför regionplanering bl.a. i fråga om markanvändning, boende och trafik.


KUUMA-regionen

KUUMA-regionen utgörs av tio kranskommuner i huvudstadsregionen. Utöver Kyrkslätt hör Borgnäs, Hyvinge, Kervo,  Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis till KUUMA-kommunerna. I enlighet med KUUMA-verksamhetsplanen organiserar kommunerna sitt samarbete. Ordförandeskapet växlar årligen mellan kommunerna.

KUUMA-direktionen leder och utvecklar kommunernas samarbete, godkänner bl.a. utlåtanden och avtal samt representerar KUUMA-kommunerna till exempel vid Helsingforsregionens samarbetsmöten där man beslutar bl.a. om att föra vidare MBT-projektet. Direktionen bildas av ordförandena för kommunernas fullmäktigeförsamlingar och styrelser. Regionens stads- och kommundirektörer samt samarbetsdirektören för KUUMA bildar KUUMA-kommissionen som ansvarar bl.a. för beredning och föredragande av ärenden samt verkställande och uppföljning av direktionens beslut.


Samarbete om markanvändning, boende och trafik (MBT)

MBT-avtalet för åren 2016-2019 mellan Helsingforsregionens kommuner och staten godkändes år 2016 i kommunerna i regionen. Fullföljandet av MBT-avtalet uppföljs vid uppföljningsmötet som sammanträder varje år. Vid uppföljningen bedöms särskilt fullföljandet av följande mål och åtgärder:

  • samordning av markanvändning, boende och trafik
  • harmonisering av samhällsstrukturen och främjande av kollektivtrafiken
  • bostadsmarknadens funktion
  • åtgärder som fordras av det totala behovet av bostadsproduktion
  • produktion av rimligt prissatta bostäder

Beredningen av den nya planen MBT 2019 började år 2015. 2016 beredde man ett ramprogram och sedan början av 2017 har beredningen av projektet varit intensivt. I slutet av 2018 skickas planutkastet på remissrunda för ställningstaganden och utkastet justeras utgående från dem. Planen MBT 2019 blir färdig för beslutsfattande i början av 2019. Besluten som nu fattas inom markanvändning, boende och trafiksystem inverkar ännu efter årtionden. På grund av detta sträcker sig planen MBT 2019 ända till 2050.


Nylands förbund

Nylandsplanen 2050

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I landskapsplanen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019. 

Då den träder i kraft, upphäver planen såväl nu gällande som lagkraftiga landskapsplaner, med undantag av lösningen för vindkraft som anges i etapplandskapsplan 4 för Nyland, där anvisas fyra områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion i östra Nyland.


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY)

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)