Rätt till insyn i journalhandlingar

Patienten har rätt till insyn i sina journalhandlingar avgiftsfritt en gång i året. Inom Kyrkslätts hälsovårdstjänster kan anteckningarna som införts i journalhandlingarna från och med 23.9.2014 enklast kontrolleras direkt i den nationella tjänsten Mina Kanta.

Rätten till insyn kan begränsas t.ex. om lämnandet av informationen kunde medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter (27 § i personuppgiftslagen 523/1999).

Rätten till insyn är personlig och den kan inte överföras med fullmakt till en annan person.


En minderårig patients journalhandlingar

En minderårig patients vårdnadshavare eller annan laglig företrädare har möjlighet att använda rätten till insyn i journalhandlingar. Rätten till insyn hör även i delad vårdnad till båda föräldrarna självständigt. I ensam vårdnad har endast den utsedda vårdnadshavaren rätt till uppgifter om den minderåriga. Med ett domstolsbeslut (HD: 2003/7) kan även föräldern som separerats från vårdnaden ha rätt till insyn i barnets journalhandlingar. I sådana fall ska domstolens beslut redovisas i samband med begäran om insyn. Om det förekommer oklarheter i fråga om vårdnaden, kan hälsocentralen innan uppgifterna överlåts begära ett intyg över vårdnaden av den som lämnat in begäran. Intressebevakaren har rätt till insyn endast då den ingår i ett förordnande till intressebevakaren. Ett förordnande endast för ekonomiska syften berättigar inte till insyn i journalhandlingarna.

En minderårig kan förvägra överlåtelse av uppgifterna till sin vårdnadshavare om den minderåriga anses till sin ålder och utvecklingsnivå samt i förhållande till ärendets natur vara tillräckligt mogen att fatta beslut om sin vård. Mognadsnivån bedöms av läkaren eller av annan expert inom hälsovården som behandlar barnet.

En part, hans företrädare eller hans biträde har inte rätt till en handling när utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett barns intresse eller ett annat synnerligen viktigt enskilt intresse (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 11 §).

Rätten till insyn är personlig och den kan inte överföras med fullmakt till en annan person.


Alternativ för utövande av rätten till insyn

  • Inom Kyrkslätts hälsovårdstjänster kan anteckningarna som införts i journalhandlingarna från och med 23.9.2014 enklast kontrolleras direkt i den nationella tjänsten Mina Kanta. I Mina Kanta ser barnets föräldrar uppgifter om sina under 10-åriga barn som de har vårdnaden om. ”Vårdnadshavaren får tillträde till barnets uppgifter genom att logga in med sina egna koder på Mina Kanta-sidor och uppe på sidan välja länken Mitt barns uppgifter.”
  • Patienten (en minderårig patients vårdnadshavare) har möjlighet att bekanta sig med journalhandlingarna genom att reservera en tid till läkare, där patienten tillsammans med läkaren kan gå igenom handlingarna och diskutera eventuella frågor som de väcker. Om det är fråga om ett besök endast för att använda rätten till insyn, är besöket avgiftsfritt en gång i året.
  • Kopior av journalhandlingarna kan man begära avgiftsfritt en gång i året endera i samband med ett besök eller genom att skicka en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran (blanketten Begäran om kontroll av registeruppgifter). I samband med en begäran i samband med ett besök ska personen styrka sin identitet med ett bildförsett personkort eller pass.
     

Rätt till kontroll av logguppgifter

Patienten eller patientens lagliga företrädare har rätt att få veta vem eller vilka som har behandlat patientens uppgifter. Logguppgifter kan begäras endera med ett fritt formulerat brev eller med blanketten Begäran om logguppgifter i patientregistret.

Om patienten eller patientens lagliga företrädare har misstanke om missbruk av patientuppgifter har denne möjlighet att lämna Begäran om utredning av behandlingen av patientuppgifter. För utredning av misstanken om missbruk ska följande uppgifter ingå i begäran:

  • tidpunkt för det misstänkta missbruket
  • hur misstanken uppstod, t.ex. uttryck eller utnyttjande
  • misstänkt användare eller förövare
  • hurudana uppgifter det är fråga om eller vilket datasystem misstankarna hänvisar till
  • eventuella andra tilläggsuppgifter.

Rätten till begäran om logguppgifter och utredning är personliga rättigheter och de kan inte överföras med fullmakt till en annan person.


Rättelse av uppgift i patienthandlingar

Den registeransvarige ska på yrkande av patienten utplåna, rätta eller komplettera en oriktig, onödig, föråldrad eller bristfällig personuppgift i patientregistret. En begäran om rättelse kan framföras med en personligen undertecknad blankett Yrkande på rättelse av personuppgift. Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades krav på ändring av uppgiften, ska hen ge ett skriftligt intyg med motiveringar om detta. Beslutet kan då tillställas dataombudsmannen för behandling.