Rapporten om Nissnikun koulus skick klar

12.04.2018 09:31

Kategori: Barn Inneluft Utbildning

Under vinterns lopp har en omfattande undersökning av Nissnikun koulus skick utförts och rapporten har precis blivit klar.  I undersökningen framkom betydande brister och risker beträffande inomhusluftens kvalitet.

I bägge skolbyggnadernas bottenbjälklag och ytterväggar förekommer fuktskador. I byggnadernas bottenbjälklag kommer vattnet åt att samlas i pölar bl.a. till följd av bristfällig täckdikning. Det finns risk att fukten kommer åt att stiga genom betongkonstruktionerna t.o.m. ända upp till golvets ytmaterial. I ytterväggskonstruktionerna förekommer också fukt bl.a. till följd av bristfällig ventilation och felmonterad värmeisolering.

Det förekommer också problem i bägge byggnadernas vattentak. Högstadieskolans tak har redan läckt och i lågstadieskolans tak föreligger läckagerisk som beror på att man fäst takutrustning genom taket och en del av fastsättningarna är öppna.

Redan under undersökningens gång konstaterades att ventilationsapparaterna fungerar bristfälligt och de har reparerats under vinterns lopp. Enligt undersökningen av byggnadernas skick är apparaterna ändå i slutet av sin livslängd och betydande brister förekom i luftmängderna i förhållande till planeringsvärdena.

De allvarliga brister i ventilationen som konstaterades under undersökningen och i de stockade avloppsventilationsrören reparerades omedelbart. Högstadieskolans ventilationsapparater och frisklufts- och avluftskanalerna rengjordes omsorgsfullt. Också lågstadiets ventilationsapparater har servats.

Nissnikun koulu kommer att få ersättande lokaliteter för 240 elever från början av år 2019.