Räddningsverket påminner: det är förbjudet att göra upp all sorts öppen eld

30.05.2018 09:07

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

För tillfället är det mycket stor risk för skogsbränder i hela landet. I Nyland har det bara under majmånad varit totalt 188 terrängbränder. Av dessa har 78 stycken orsakats av ovarsam hantering av eld och 40 stycken har bedömts som anlagda. Räddningsverken i Nyland har bestämt att tillsvidare är det förbjudet att uppgöra öppen eld på hela området. Förbudet gäller även hyggesbränning.

Skogen är nu så torr att sannolikheten för en storbrand är uppenbar. Risken för skogsbrand ökar på grund av vindförhållandena, som enkelt för gnistorna vidare. Gnistor kan även bildas då man hanterar eller bearbetar metall.

Man får inte tända en brasa eller annan öppen eld, då omständigheterna på grund av torka och vind är sådana, att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Räddningsverken i Nyland har tillsammans beslutat att förbjuda uppgörande av öppen eld på området (Räddningslagen 379/2011, 6§). Förbudet gäller tills indexet för skogsbrand är under 5,6 och man har informerat att förbudet har upphävts.

Öppen eld är inte en grill som är isolerad från marken, eldstäder som tillverkats av tegel eller stenmaterial samt andra anordningar som motsvarar de tidigare nämnda, från vilka elden eller gnistorna inte kan sprida sig. Grillar eller andra motsvarande eldstäder som är gjorda av lätta konstruktioner, placerade direkt på marken eller sådana som lätt kan falla omkull räknas till uppgörande av öppen eld. Detta är förbjudet enligt räddningslagen då risken för eldsvåda är uppenbar.

Man bör även vara mycket försiktig i företagsverksamheten om den kan orsaka gnistbildning. Om man utför arbeten som är jämförbara med detta, t.ex. skogsarbeten, bör verksamhetsidkaren med egna medel se till att gnistbildningen inte orsakar en skogsbrand. (Räddningslagen 14 §)

Kulotus