Protokollet för Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområdes möte 24.4.2023 är framlagt

15.05.2023 14:33

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde

Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde meddelar att stämman 24.4.2023 fattat beslut om stadgeenliga ärenden.
Mötesprotokollet jämte bilagor är framlagda 15.5-21.6.2023  på fiskeriområdets anslagstavla som är fiskeriområdets hemsida https://kyrkslatt-sjundeaafiskeriomrade.fi/

Den som berörs av ärendet, kan lämna omprövningsbegäran till fiskeriområdet, ur vilken framgår framställarens kontaktuppgifter. Omprövningsbegäran skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits.

Meddelandet publiceras 15.5.2023 på fiskeriområdets hemsida och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen. Tilläggsuppgifter: gabi.lindholm@outlook.com eller 050- 404 2738 vardagar kl. 9-15.

15.5.2023 Styrelsen för Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde