Projektet för att bekämpa vresros 2021 - hur bekämpningsarbetet har framskridit

26.08.2021 07:38

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster Småbarnspedagogik Skolor Fritid

Vresrosen (Rosa rugosa) och dess vitblommiga form (Rosa rugosa f. alba) har i Finland definierats som en nationell invasiv främmande art.
Det är förbjudet att importera, sälja och köpa vresrosor och att låta dem sprida sig i naturen. Att låta vresrosor växa är helt förbjudet efter en tre år lång övergångsperiod fr.o.m. 1.6.2022.

Det är dock tillåtet att plantera odlade rugosarosor, som oftast är fylldblommiga rosor som förädlats av vresrosen (Rosa Rugosa-korsningar).
Deras blomningstid är i allmänhet lika lång som vresrosens.

Kyrkslätts kommun har ansökt om och fått statsbidrag för projektet för bekämpning av vresros för år 2021.
I projektet koncentrerar man sig på att kartlägga och bekämpa vresros på strand- och skärgårdsområdena i Kyrkslätts kommuns ägo vars känsliga skärgårdsnatur är särskilt utsatt för skador som främmande arter förorsakar.

Vi uppmuntrar kommunens invånare och husbolag till bekämpning av vresros på eget initiativ på egna fastigheter.
Bekämpning av vresros är långsiktigt arbete, men genom att arbeta tillsammans uppnår vi goda resultat.

Under våren och sommaren har avlägsnats vresrosor från kommunens grönområden.
Rosorna har grävts upp med maskiner och på växtplatsen har bretts ut ett växtlager på vilket man sått en gräsfröblandning. Man planterar inga andra buskar där vresrosorna växt eftersom det ihärdigt tränger upp nya plantor av den sega vresrosen, och det är lättare att klippa de nya mjuka skotten med gräsklippare eller slåttermaskin än att rensa bort dem för hand mitt bland buskplanteringarna.

Vid kartläggningen i våras konstaterades förekomster av vresrosor på frilufts- och rekreationsområdet på Porkala udd.
Det har funnits anteckningar om dessa förekomster i portalen om främmande arter, och kommuninvånarna har också anmält förekomster direkt till kommunen. Bekämpningen av vresrosförekomsterna på Porkala udds frilufts- och rekreationsområden inleddes 9.6 genom att klippa ner bestånden. Man lämnade växtresterna på platsen för att torka. Vresrosförekomsterna på öarna som ägs av kommunen kartlades i början av juni och bekämpningsarbetet i skärgårdsobjekten inleddes i juli.

Bekämpningsarbetet på kommunens områden fortsätts med hjälp av statsbidrag till utgången av år 2021.
Efter det framskrider man i bekämpningen av vresrosen i enlighet med bekämpningsplanen som är under beredning.

Kommuninvånarnas egen aktivitet i bekämpningstalkot gällande vresrosen och andra invasiva arter på kommunens områden är guld värt, och jag tackar alla kommuninvånare som redan ordnat bekämpningstalkon eller bekämpat dessa arter på egen hand på kommunens områden.

Projektkoordinator:
Jeena Vesivalo
Kansliträdgårdsmästare

040 652 5821
jeena.vesivalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommun
Yhdyskuntatekniikan toimiala / Samhällstekniska sektorn
Kunnossapitopalvelut / Underhållstjänsterna

Mera om projektet för att bekämpa vresros i Kyrkslätt:
https://www.kyrkslatt.fi/projektet-for-att-bekampa-vresros-2021-i-kyrkslatt

Mer information om behandling och förstörelse av växtavfall från bekämpning av främmande arter:
https://vieraslajit.fi/info/i-1217

Vresros, foto: Jouko Rikkinen, Jouko Rikkinen, CC-BY-NC-4.0 (vieraslajit.fi)