Porkkalan lukio går i bräschen för användning av öppna forskningsdata i undervisningen

11.05.2018 13:20

Kategori: Utbildning Unga

Porkkalan lukio börjar som första skola använda Europeiska organisationen för kärnforskning CERNs öppna forskningsdata i gymnasieundervisningen.

CERN är ett forskningssamfund i Geneve som finansieras av 22 europeiska länder och har 12 000 anställda. CERN är känd för sin toppforskning i utredningen av materiens och universums beståndsdelar och tillämpning av partikelfysik till exempel i undersökning av hälsa och atmosfär. CERN är också platsen där World Wide Web, det vill säga nuvarande internet, fick sin början.

CERNs partikelacceleratorer samlar ständigt in mätningsdata om följderna av partikelkollisioner. Man gjorde väsen av mätningarna för ett par år sedan då data avslöjade den så kallade Higgsbosonens existens och på så sätt bekräftade att standardmodellen för växelverkan i universum är riktig.

Under årens lopp registreras den enorma mängden data som samlas in från partikelacceleratorerna i CERNs egna datacentraler. Finska forskaren Kati Lassila-Perini, som har arbetat vid CERN redan i 23 år, ansvarar för den långvariga förvaringen av den värdefulla informationen.

Studerande vid Porkkalan lukio i Cern för att bekanta sig med partikelfysikens under i november 2017. Från vänster Leo-Pauli Moisio, Joona Tammela, Nuutti Henriksson, Anna Huttunen, Julia Koivula, Vilma Saranpää, Leevi Soukko och Samuli Pietarinen.

CERN och gymnasisterna

CERN och Lassila-Perini har under flera år ordnat korta vetenskapsläger i Geneve för gymnasister från Finland. Porkkalan lukios studentgrupp i modern fysik åkte förra hösten under ledning av lektor Antti Lehtonen till CERN och bekantade sig med forskningen i partikelfysik, antimateria och atmosfär.

Forskningsdata som producerats med allmänna medel ger nu en helt ny samarbetsmöjlighet i gymnasieundervisningen. Porkkalan lukio börjar som första skola i Europa pilotera detta som lektor Antti Lehtonens disputationsarbete. Det genomförs som ett gemensamt projekt mellan CERN och Helsingfors universitets forskningsinstitut för fysik (HIP, Helsinki Institute of Physics), där man börjar tillämpa CERNs mätningsdata i undervisningen.

– I vår forskning skapar vi modeller för hur unga i gymnasiet kan lära sig att utnyttja datamassor i produktionen av ny information, berättar Antti Lehtonen. Det här kräver förutom förståelse av datakaraktären också studier i programmering. Kunskaperna kan tillämpas också på annat än forskning i fysik, men CERNs äkta partikeldata erbjuder ett alldeles exceptionellt material för träning.

CERNs forskare Kati Lassila-Perini och handledarna för Lehtonens disputationsarbete vid Helsingfors universitet är mycket entusiastiska över det nya samarbetet via datanätet. För de studerande vid Porkkalan lukio kommer Lehtonens projekt att erbjuda en plats i den främsta raden i en helt ny typ av studier. Modeller för undervisningen kan delges vidare för användning vid andra läroanstalter och i utbildningen av lärare vid Helsingfors universitet.

Öppna data på kurserna i Porkkalan lukio 

Porkkalan lukio erbjuder sina studerande bl.a. kurser i modern fysik och beräkningsfysik och till temastudierna i gymnasiet har man i Porkkalan lukios läroplan även tagit in en kurs i teknologikännedom. 

– Våra kurser kommer nu att få synnerligen intressant nytt innehåll i fråga om behandling av datamassor inom toppforskning, konstaterar rektor Matti Autero.

Higgsbosonen har alltså redan identifierats, så det återstår att se vad mer de studerande hittar i datauppgifterna. Åtminstone kommer de att lära sig utomordentliga kunskaper som de senare kan tillämpa som forskare eller inom sina andra framtida yrken där man med skicklig användning av stora datareserver kan bland annat skapa nytt företagarskap, producera innovationer och hitta nya lösningar som stöd för hållbar utveckling.

En studerande bygger en dimkammare som används som partikeldetektor.