Porkalavägen 1150, Ny verksamhet som kräver miljötillstånd (YSL 27 §)

12.07.2017 11:22

Kategori: Kungörelse

Ansökan om miljötillstånd

Graniittirakennus Kallio Ab ansöker om miljötillstånd för en jorddeponi, deponering av oförorenad jord på fastigheter 257-402-1-127 och 257-433-1-80, Porkalavägen 1150, Kyrkslätt.

Vi har fått kännedom om att posten inte levererat vissa brev om hörande som hänför sig till kungörelsen om ansökan 8.5-7.6.2017. Därför framläggs ansökningshandlingarna på nytt 24.7 – 23.8.2017. Ansökningshandlingarna är offentligt framlagda i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2 och finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi.

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar och andra kan uttrycka sin åsikt. Anmärkningar och åsikter ska framföras skriftligen och riktas till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 23.8.2017 på adressen Kyrkslätts kommun, byggnads- och miljönämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via sidan www.julkipano.fi. Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.
De anmärkningar och åsikter som inlämnats tidigare har registrerats och beaktats.

Ytterligare information ges av miljöchef Sari Soini, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 1269 678 (31.7-3.8 och 14.8-)

 

Kyrkslätt 21.7.2017
Byggnads- och miljönämnden

Ansökans uppgifter