Planering

Gator, gång- och cykelleder, parker, skvärer och grönområden planeras på områden som är antecknade i detaljplaner. Dispositionsplanen, som årligen godkänns av samhällstekniska nämnden, styr planeringen.

Kommunaltekniska tjänsterna inom samhällstekniska sektorn planerar:

  • Gator och gång- och cykelleder
  • Vattenförsörjningen i samarbete med vattenverket utom vattenverkets egna projekt
  • Gatu- och vägbelysning
  • Trafikanordningar och vägmärken
  • Idrotts- och rekreationsområden
  • Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten

Planeringsprojekten för år 2022 finns i karttjänsten:Karttjänst

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Planeringsskeden

Invånarmöten