Planering

Gator, gång- och cykelvägar, parker, skvärer och grönområden planeras på områden som är antecknade i detaljplaner. Den av kommunaltekniska nämnden årligen godkända dispositionsplanen styr planeringen.

Gatuplanering omfattar:

  • Gator och gång- och cykelvägar, parkstråk
  • Vattenförsörjning, med undantag av vattenförsörjningsverkets egna projekt
  • Gatu- och vägbelysning
  • Trafikanordningar och vägmärken
  • Idrotts- och rekreationsområden

Planeringsskeden

Innan man kan bygga gatorna bör man utarbeta planer på olika nivåer:

1 En allmän plan, där gatornas och omgivningens grundprinciper bl.a. beträffande gång- och cykelledernas linje, gatornas tvärsnitt, vegetation och ytmaterialen framgår. Den allmänna planen upprättas i planläggningsskedet.

2 Gatuplanen är ett administrativt dokument som krävs i markanvändnings- och bygglagen. Gatuplanen läggs fram offentligt så att invånarna kan kommentera den. I planen presenteras funktioner så som placeringen av körbana, parkering och lekplatser, samt principerna för ytmaterial och dränering.

3 Byggnadsplan -> plan- och dokumenthelhet, vilka preciserar gatuplanen. Objekten byggs på basis av byggnadsplanerna.

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.

Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi