Planering

Gator, gång- och cykelvägar, parker, skvärer och grönområden planeras på områden som är antecknade i detaljplaner. Den av kommunaltekniska nämnden årligen godkända dispositionsplanen styr planeringen.

Gatuplanering omfattar:

  • Gator och gång- och cykelvägar, parkstråk
  • Vattenförsörjning, med undantag av vattenförsörjningsverkets egna projekt
  • Gatu- och vägbelysning
  • Trafikanordningar och vägmärken
  • Idrotts- och rekreationsområden

Planeringsobjekt 2020

Mer information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Planeringsskeden

Innan man kan bygga gatorna bör man utarbeta planer på olika nivåer:

1 En allmän plan, där gatornas och omgivningens grundprinciper bl.a. beträffande gång- och cykelledernas linje, gatornas tvärsnitt, vegetation och ytmaterialen framgår. Den allmänna planen upprättas i planläggningsskedet.

2 Gatuplanen är ett administrativt dokument som krävs i markanvändnings- och bygglagen. Gatuplanen läggs fram offentligt så att invånarna kan kommentera den. I planen presenteras funktioner så som placeringen av körbana, parkering och lekplatser, samt principerna för ytmaterial och dränering.

3 Byggnadsplan -> plan- och dokumenthelhet, vilka preciserar gatuplanen. Objekten byggs på basis av byggnadsplanerna.