Påverkansorgan

I kommunen verkar ungdomsfullmäktige, äldrerådet och handikapprådet. Kommunstyrelsen beslutar om deras sammansättning, tillsättande av dem och deras verksamhetsförutsättningar.

Förvaltningsstadgan 10 §