Patientens rättsskydd

Som patient har du bl.a. rätt

  • Till god vård. Till vård som inte kränker människovärde, övertygelse eller integritet
  • Till saklig undersökning och rätt vårdplats
  • Gott bemötande
  • Att använda både finska och svenska
  • Att inom fastställd tidsram få tillgång till icke-brådskande undersökning och vård
  • Att bekanta dig med patientdokument som gäller dig och att rätta till felaktiga uppgifter Uppgifterna ges av läkare eller enligt dennas anvisningar en annan person med hälsovårdsutbildning.
  • Att bli hörd som minderårig

Anmärkningsblankett som gäller vård eller bemötande vid hälsocentralen.

Om du är missnöjd med din vård eller hur du blivit bemött, kan du lämna in en anmärkning till vårdanstalten, en anmälan till Patientförsäkringscentralen eller en klagan till myndigheterna som övervakar hälsovården.