Patient- och socialombudsman

Patientombudsmannen

  • Ger patienten råd om lagens tillämpning
  • Bistår patienten men representerar inte honom eller henne i rätten
  • Informerar patienten om dennes rättigheter
  • Verkar för att främja och förverkliga patientens rättigheter
  • Ifall det finns problem i anknytning till Er vård eller behandling eller Era rättigheter har kränkts, hoppas vi att Ni diskuterar saken med den andra parten.
  • Vid behov kan Ni vända Er till överläkaren, den ledande tandläkaren eller överskötaren som ansvarar för enheten eller till patientombudsmannen.

Diskussionerna med patientombudsmannen är konfidentiella och om responsen till personalen överenskoms med Er.

Patientens rättsskydd

Rätt till insyn i journalhandlingar

Socialombudsmannen

Socialombudsmannen har i uppgift att informera om kundens rättigheter samt att ge kunden råd och vägledning så att rättigheterna främjas och förverkligas.

Patient- och socialombudsmannens kontaktuppgifter

Johanna Söderlund
PB 75, 10611 Raseborg

tfn 019 289 2022 eller växeln 019 289 2000
johanna.soderlund@raseborg.fiPatientombudsmän för HUCS-sjukvårdsområden

Ytterligare information: 09 4711