Övrig eventuell service

Vid behov kan man stödja boende hemma genom att bevilja den vårdbehövande olika hjälpredskap, hemsjukvård, samt för svårt handikappade vårdbehövandes del personlig assistans. Den personliga assistansens mängd kan påverka storleken på stödet för närståendevård.

Kontaktpersonen för närståendevård ger råd och anvisningar om annan eventuell service, men beslut om dem fattas av vederbörande servicegivande instans.