Oro för senior

När gör man anmälan?

Anmälan om en äldre persons behov av service görs då man blir orolig över en äldre persons välbefinnande. Man kan bli orolig t.ex. då en äldre person:

  • inte längre klarar av att sköta sina ärenden självständigt (eller med hjälp av tillbudsstående tjänster)
  • inte kan eller själv klarar av att söka den service som hen behöver
  • blir utsatt för illabehandling eller ekonomiskt utnyttjande
  • äventyrar sin hälsa genom att t.ex. använda oskäligt mycket rusmedel
  • bor i en bristfälligt utrustad bostad eller har oändamålsenliga boendeförhållanden
  • inte längre kan sköta sin ekonomi

Vem gör anmälan?

Anmälan om en äldre persons servicebehov kan göras antingen av en myndighet eller av en privatperson. Alla privatpersoner har rätt att göra en anmälan medan myndigheterna har anmälningsskyldighet enligt 25 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och 35 § i socialvårdslagen.

Till vem gör man anmälan?

På blankett: Anmälan om en äldre persons behov av service

Ta alltid kontakt också per telefon i brådskande fall

  • Vardagar kl. 8.00 - 15.00 till de äldres servicenummer seniorlinjen 040 1269900 
  • På andra tidpunkter till social- och krisjouren i Esbo, tfn (09) 81642439

Vad händer efter att anmälan tagits emot?

Personens behov av brådskande hjälp bedöms alltid omedelbart efter att anmälan tagits emot. Bedömningen av servicebehovet görs alltid utan onödigt dröjsmål i den omfattning som personen i frågas livssituation kräver.