NTM-centralen: tillsynsbeslut gällande vattendragskontrollen i programmet för gemensam kontroll av Pickalaviken

12.03.2018 16:09

Kategori: Kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 12.03.2018 fattat beslut enligt miljöskyddslagen (Dnr UUDELY/1531/2016) om att godkänna det samordnade kontrollprogrammet för recipientkontrollen för Pickalaviken. Beslutet hänför sig till följande tillstånd och beslut:

 

-Prysmian Group Finland Oy. Nylands miljöcentral No YS 1152, Dnr UUS-2003-Y-596-111 (18.9.2007).
-Oy Lival Ab. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ESAVI10491/2016, nro 124/2017/1, (19.6.2017).
-Suomen Sokeri Oy. Nylands miljöcentral No YS 489, Dnr UUS-2003-Y-597-111, (11.4.2007).

 

Beslutet har givits efter anslag.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut är offentligt framlagt under tjänstetid till och med den 11.04.2018 på följande platser:

 
-Sjundeå kommun, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå
-Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
-Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, registratorskontoret, Semaforbron 12 B 5 vån.
00520 Helsingfors samt webbsidan Startsidan>Aktuellt>Kungörelser

 

Tilläggsinformation fås av överinspektören Sirpa Penttilä tfn 0295 021 446.

 

Omprövning av beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har meddelat får skriftligen begä-ras hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland senast den 11.04.2018. Rätt att begära omprövning har den som ansökt om tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

 

 

Helsingfors 12.03.2018

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND