NTM-centralen i Nyland har den 9 februari 2018 fattat beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen

12.02.2018 14:48

Kategori: Kungörelse

Dnr   UUDELY/1388/2018                                        

 

KUNGÖRELSE

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 9 februari 2018 fattat beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen.  Kyrkslätts kommun har beviljats beslut som gäller sanering av förorenad mark på Klykvägen 1, Kyrkslätt. Beslutet har getts efter anslag.

 

Beslutet av NTM-centralen i Nyland är offentligt framlagt under tjänstetid i Kyrkslätts kommunhusets servicekontoret, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt och på internet-sidan www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa (på finska).  

Ändring i beslutet av NTM-centralen i Nyland kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12 mars 2018. Rätt att anföra besvär har författaren om anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

 

Helsingfors den 9 februari 2018

 

NTM-CENTRALEN I NYLAND