NTM-centralen: Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna

09.04.2018 16:59

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE

UUDELY/11195/2017

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna

 

1
Bakgrund
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har bedömt översvämningsriskerna som orsakas av ökade flöden i vattendrag och havsvattnet i Nyland. Baserat på bedömningen föreslår NTM-centralen att Helsingfors och Esbos strandområde samt Lovisas strandområde bevaras som betydande områden för översvämningsrisk. Inga nya områden föreslås som betydande områden för översvämningsrisk.

 

Med NTM-centralens förslag som grund utser jord- och skogsbruksministeriet före den 22 december 2018 områden med betydande översvämningsrisker och tillsätter översvämningsgrupper för dem utifrån förslag från landskapets förbund. För regioner med betydande översvämningsrisker utarbetas kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt planer för hur översvämningsriskerna kan förhindras och minskas. Förslaget som nu har lagts fram till påseende gäller översvämningar från vattendrag och havsvatten. Utöver denna bedömning gör kommunerna i området en uppskattning av översvämningsriskerna som orsakas av dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten, i tätorterna.

 

Utöver förslaget har tidigt deltagande, informerande och hörande om planen beskrivits med ett separat dokument "Deltagande, informerande och hörande i framtagandet av behandlingsplanen för översvämningsrisker och miljöredogörelsen".

 

Namngivningen av betydande områden för översvämningsrisk och övrig planering för hantering av översvämningsrisker är baserade på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hanteringen av översvämningsrisker samt lagen om bedömningen av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (s.k. SOVA-lagen 200/2005).

2
Dokument till påseende
Förslaget om betydande områden för översvämningsrisker i Nyland samt dokumentet om deltagande, informerande och hörande under tiden för planeringen finns att se den 9.4.2018 – 9.7.2018 på de offentliga anslagstavlorna för alla Nylands kommuner och/eller på kommunernas internet-sidor.

 

Utöver den här kungörelsen finns följande bakgrundsdokument att se på adressen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin och på NTM-centralen (Semaforbron 12 B (5. vån), Helsingfors):

Förslag till områden med översvämningsrisk i Nyland
Rapport från första omgången av den preliminära bedömningen av översvämningsrisker
Beredningen av planen för översvämningsrisker samt miljörapporten: deltagande, informerande och hörande

3
Framförande av åsikter
Alla har möjlighet att framföra sin åsikt om namngivandet av betydande områden för översvämningsrisk till NTM-centralen i Nyland skriftligt eller elektroniskt senast den 9 juli 2018. Postadressen är NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors. E-postadressen är registratur.nyland@ntm-centralen.fi. Se också www.lausuntopalvelu.fi.

 

Vi hoppas på svar från medborgare och intressentgrupper särskilt på följande frågor:

 

Innehåller NTM-centralens förslag till betydelsefulla områden för översvämningsrisk, de områden där en översvämning från vattendrag eller havsvatten kan orsaka offentligt sett skadliga följder?
Vad är din synpunkt om målsättningarna för hantering av översvämningsrisker och åtgärdernas bedömningsfaktorer?
Vilka synpunkter borde tas hänsyn till i beredningen av planen för hantering av översvämningsrisker? Vilka saker borde man absolut behandla?
 

4
Ytterligare information
Ytterligare information:

 

ledande vattenhushållningsexpert Kari Rantakokko,
förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi,
tfn 0295 021 453 och

 

planeringsingenjör Olli Jaakonaho,
förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi,
tfn 0295 021 398

 

 

 

Helsingfors den 9 april 2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland