NTM-Centralen: Förbättring av landsväg 11255 genom byggande av en gång- och cykelled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen, Kyrkslätt

30.08.2018 15:38

Kategori: Kungörelse

Trafikverket har med sitt beslut LIVI/2807/04.01.01/2016, 2.7.2018 godkänt vägplanen Förbättring av landsväg 11255 genom byggande av en gång- och cykelled på avsnittet Kvarnbyvägen-Ingelsvägen, Kyrkslätt.

Beslutet och handlingarna som står som grund för beslutet jämte besvärsanvisningar är som kopior framlagda i 30 dagar 10.9.-10.10.2018 på Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 02400 (landsvägslagen 103 §).

Ytterligare information om planen ger Mira Aaltonen, tfn 0295 026 290, från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. En kopia av Trafikverkets beslut om godkännande och av planritningarna kan beställas per e-post på adressen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, per telefon 0295 021 184 Mikko Halonen eller på adressen: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 HELSINGFORS.