NTM-centralen beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Tähti, Munkkullavägen 3, 02400 Kyrkslätt

09.10.2019 10:37

Kategori: Kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 8 oktober 2019 fattat beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen.  Kiinteistö Oy Kirkkonummen Tähti har beviljats beslut som gäller sanering av förorenad mark på adressen Munkkullavägen 3, 02400 Kyrkslätt. Beslutet har getts efter anslag.

 

Beslutet av NTM-centralen i Nyland är offentligt framlagt under tjänstetid i Kyrkslätts kommun, registratur, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt och på internet-sidan

www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

 

Ändring i beslutet av NTM-centralen i Nyland kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 7 november 2019. Rätt att anföra besvär har författaren om anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

 

Helsingfors den 8 oktober 2019

 

NTM-CENTRALEN I NYLAND