Normala fartbegränsningar på motorvägen vid Veikkola

21.08.2020 10:00

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Gator och vägar

Trafikledsverket meddelar:

Byggandet av bullerskärmarna vid Veikkola har framskridit enligt tidtabellen under sommaren. Undantagsarrangemangen för vägtrafiken har slopats och hastighetsbegränsningarna återgår till det normala under slutet av veckan.

De invändiga arbetena på Peräläs viadukt och Veikkolas underfartstunnel pågår och blir klara före slutet av september. Efter att broarna färdigställts orsakar landskapsarbetena tidvis störningar för trafiken. Entreprenaden blir klar under hösten, men arbetena på viltstängslet fortsätter till månadsskiftet oktober-november.

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Flygfoto på bullerhinder i Veikkola