Nationell jämförelse visar att det systematiska arbetet inom Kyrkslätts kommuns vård- och omsorgsväsende ger resultat

15.06.2015 10:32

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommuns kostnader för social- och hälsovårdstjänster var 2014 nästan fyra procent lägre än i de andra medelstora kommunerna i genomsnitt. Detta framgår av Finlands Kommunförbunds i dag offentliggjorda jämförelse av de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader.

Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle konstaterar att utgiftsutvecklingen har varit god tack vare ett systematiskt utvecklingsarbete och strukturreformer som genomförts i flera års tid. Även samarbetsförfarandet i fjol syns i 2014 års siffror.

De största avvikelserna i Kyrkslätt från genomsnittet har förekommit i handikappservicen, utkomstskyddet och äldreomsorgen. Bl.a. utgifterna för utkomstskyddet har tidigare varit ca 20 procent större än i jämförelsekommunerna. År 2014 har vi redan nått genomsnittet, berättar vård- och omsorgsdirektören.

Äldreomsorgen har utvecklats på många sätt. Det första utvecklingsprogrammet utarbetades 2011, konstaterar Ståhle. Servicestrukturen har gjorts lättare. Man har lyckats minska institutionsvårdens omfattning så att bara omkring tre procent av personerna över 75 år omfattas av institutionsvården. Hälsocentralsjukhuset har utvecklats långsiktigt med hjälp av en rehabiliterande arbetsmetod. Vårdperioderna har blivit avsevärt kortare sedan 2009. Hemvården har utvecklats på många olika sätt. År 2014 infördes ett mobilt verksamhetsstyrningssystem och ett passersystem utan nyckel.

Samtidigt som vi har ingripit i de verksamheter där kostnaderna är avsevärt högre än i jämförelsekommunerna, har vi lyckats hålla bl.a. kostnaderna för öppen hälsovård vid genomsnittet och kostnaderna för barnskyddet ca 20 procent under genomsnittet.

Inom den öppna hälsovården har tillgången till läkar- och skötartjänsterna varit god i flera år, med undantag av en tillfällig svacka till följd av permitteringarna under fjolåret. Vi har en bestående och professionell personal. Vi är en undervisningshälsocentral och hos oss har mentoreringen av unga läkare skötts på ett föredömligt sätt, konstaterar vård- och omsorgsdirektör Ståhle. Samtidigt tar vård- och omsorgsdirektören upp den höga kvaliteten på Kyrkslätts barnskydd. Nästan alla socialarbetare uppfyller behörighetsvillkoren, vilket är nationellt sett enastående.

Kyrkslätts social- och hälsovårdskostnader var ännu 2009 och 2010 tio respektive nio procent högre än i jämförelsekommunerna. De åtgärder som vidtagits började synas i 2011 års siffror. Då var kostnaderna bara ca 2,8 procent högre än genomsnittet. År 2013 var utgifterna däremot redan över en procent lägre än i de andra medelstora kommunerna och år 2014 upp till 3,7 procent lägre, framgår det av Kommunförbundets publikation.

Kostnaderna i Kommunförbundets utredning är åldersstandardiserade. Kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster i de kommuner som ingick i jämförelsen var år 2014 i genomsnitt 3 306 euro per invånare. Kyrkslätts kostnader uppgick till 3 185 euro. De högsta kostnaderna uppgick till 3 866 euro och de lägsta till 3 015 euro.

Ytterligare information ges av vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, 050 594 1749.