Närståendevård

Stödet för närståendevård är avsett att trygga vård eller annan omsorg av en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet.

Närståendevård innebär vård och omsorg som en nära anhörig eller annan närstående person ger i hemmet åt en åldring, handikappad eller sjuk person vars funktionsförmåga sjunkit. Stöd för närståendevård består av tjänster som ges åt vårdaren och den vårdbehövande, vårdarvode till närståendevårdaren samt andra tjänster som stöder närståendevården.

Vårdaren kan vara en anhörig, släkting eller annan närstående person som är lämplig för uppgiften med tanke på hälsa och den egna funktionsförmågan.

Närståendevårdaren sluter ett avtal om närståendevård med kommunen. Vårdaren är ändå inte anställningsförhållande med kommunen som slutit avtalet, den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare.

Man stöder närståendevårdarnas ork med lagstadgade lediga dagar som kan ordnas som kortvarig vård inom boendeservice eller anstaltsvård, med hjälp av avlösare eller timavbytare, dagsverksamhet eller hemservice. Dessutom ordnas handledning som stöder närståendevård för närståendevårdaren och man erbjuder möjlighet till hälsokontroller.

Vårdarvodets storlek bestäms utgående från hur bindande och krävande vården är. För att beslut om stöd för närståendevård ska kunna fattas, måste som bilaga till ansökan fogas ett gällande läkarintyg C eller för under 18-åringar läkarintyg B/C eller rehabiliteringsplan eller utdrag ur epikris ur vilken det framkommer den vårdbehövandes situation och läkarens bedömning av vårdbehovet.  Kontaktpersonen för närståendevård har rätt att begära de uppgifter som behövs också av andra myndigheter. Stöd för närståendevård beviljas från början av den månad då ansökan har skickats till kommunen. Stödet betalas den sista dagen i varje månad.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Hemsjukvård och närståendevård
sjukvård / närståendevård

Koordinatorer för närståendevård


Under 65-år

må och to kl 10-11

09-29671


Över 65-år

tfn. 040 772 8067