Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 6 juli 2018 fattat beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen

06.07.2018 13:44

Kategori: Kungörelse

Dnr UUDELY/6750/2018                                          


KUNGÖRELSE


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 6 juli 2018 fattat beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen.  Kyrkslätts kommun har beviljats beslut som gäller sanering av förorenad mark på adressen Masabyvägen 346, 02430 Kyrkslätt. Beslutet har getts efter anslag.


Beslutet av NTM-centralen i Nyland är offentligt framlagt under tjänstetid i Kyrkslätts kommun, registratur, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt och på internet-sidan www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa (på finska).


Ändring i beslutet av NTM-centralen i Nyland kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 6 augusti 2018. Rätt att anföra besvär har författaren om anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

 

Helsingfors den 6 juli 2018


NTM-CENTRALEN I NYLAND