Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 28 juni 2019 fattat beslut beträffande om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen. Staben för Försvarsmaktens logistikverk har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på Obbnäs garnison, Kyrkslätt

01.07.2019 15:53

Kategori: Kungörelse

Dnr UUDELY/6791/2019

KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 28 juni 2019 fattat beslut beträffande om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen. Staben för Försvarsmak- tens logistikverk har beviljats beslut som gäller saneringen av förorenad mark på Obbnäs garnison, Kyrkslätt. Beslutet har getts efter anslag.

Beslutet av Nylands NTM-central är offentligt framlagt under tjänstetid i Kyrkslätts kom-
mun, registratur, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt och på internet-sidan
www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.

Ändring i beslutet av NTM-centralen i Nyland kan sökas genom besvär hos Vasa
förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 29 juli 2019. Rätt att anföra besvär
har författaren om anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

Helsingfors den 28 juni 2019

NTM-CENTRALEN I NYLAND