Nämnden för serviceproduktion

Nämnden för serviceproduktions uppgift är att inom sitt uppgiftsområde svara för kommunens egendom och bevarandet av dess värde, inom sitt område ha hand om planering av och byggherreuppgifter för investeringsprojekt inom husbyggnad enligt givna direktiv, ha hand om disponentuppgifter, uthyrning, underhåll, skötsel och reparation av egendom som hör till dess uppgiftsområde, erbjuda interna aktörer i kommunen planerings-, byggnads-, fastighets-, städoch kosthållstjänster samt idrottsväsendet de underhållsuppgifter av idrotts- och  riluftsområden det beställt samt ha hand om de uppgifter som enligt räntestödslagen och aravalagen och därtill hörande lagstiftning ålagts kommunen.

Ledamot Ersättare
Ordf Kim Åström Saml Pirjo Silvan Saml
Vice Ordf Noora Piili ProK Maija Lounamaa ProK
Mikko Kara Saml Jukka Liimatainen Saml
Päivi Parviainen Saml Oiva Tyni Saml
Elina Utriainen  ProK Outi Saloranta-Eriksson  Gröna
Jerri Kämpe-Hellenius SFP/KD Vesa Hirvonen SFP/KD
Michaela Lindholm SFP/KD Ann-Britt Romar SFP/KD
Niklas Lindholm SFP/KD Kent Jensen  SFP/KD
Pekka Oksanen SDP Sari Haapasaari C
Ari Liuhta SDP Pekka Jäppinen  SDP
Sanna Hartikainen Sannf Aleksander Polkko Sannf

Föredragande: direktör för samhällstekniska väsendet, sektordirektör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
Sekreterare: förvaltningssekreterare Kia Forsell