Mycket åhörare vid mötet om vård-och omsorgsväsendets tjänster för kommuninvånare

16.02.2017 12:13

Kategori: Service Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslättsbor var intresserade av vård- och omsorgsväsendets tjänster. I fullmäktigesalen samlades 15.2.2017 nästan 100 personer för att höra om vård- och omsorgsväsendets tjänster och ändringar år 2017.
I början av mötet konstaterade vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle att man i vård- och omsorgsväsendets verksamhet innevarande år satsar på öppenvårdstjänster för och rehabilitering av äldre samt på missbrukarvårdstjänster för personer i alla åldrar. I år har man förstärkt resurserna för minnespolikliniken och hemsjukhuset.

Åldersgränsen för familjerådgivningens tjänster stiger till 16 år på sommaren, och läkartjänsterna fortsätter på tre hälsostationer
Man kommer mer än tidigare att satsa på tjänster med låg tröskel för barn och unga. I juni stiger åldersgränsen vid familjerådgivningen från 13 år till 16 år.

I kommunen finns fortfarande goda läkar- och skötartjänster på tre hälsostationer. Ledande överläkare Kaija Hannula konstaterade att i Kyrkslätt är antalet seniorläkare i proportion till unga läkare HNS-områdets bästa.

År 2017 satsar man starkt på äldreservice

Hemrehabilitering för äldre utvidgas. Ansvarig fysioterapeut Katja Kuula sade att hemrehabilitering enligt behov kan erbjudas bl.a. för dem som skrivs ut från sjukhuset samt för kommuninvånare vars behov av regelbunden hemvård eller dygnetruntvård bedöms. Anställda som arbetar med äldre har fått utbildning i aktiverande rehabiliterande vårdarbete. Utbildningen fortsätter.

Utvecklare, sjukskötare Jonna Hedström redogjorde för ett nytt rehabiliteringsteam vars uppgift är att bland annat bedöma vårdbehovet av äldre personer bl.a. i det skedet då patienten kommer att skrivas ut från nya Esbo sjukhus.

Mer omfattande missbrukarvårdstjänster för personer i alla åldrar

Inom missbrukarvårdstjänster i Kyrkslätt satsar man mer än tidigare på förebyggande vård, konstaterade chefen för missbrukarvården Kari Kopra. Han uppmanade publiken att modigt kontakta A-kliniken också i situationer där en närstående i familjen har problem i anslutning till rusmedel.

Bekymmer om kollektivtrafikförbindelser till nya Esbo sjukhus

Deltagarna var bekymrade över resor till nya Esbo sjukhus, speciellt över dåliga kollektivtrafikförbindelser till sjukhuset. Publiken önskade att de i framtiden skulle få mer information om socialtjänster och mentalvårdstjänster. En del av åhörarna var oroade över tillgången till läkarvård. Även de äldres boende och tryggande av tvåspråkiga tjänster för äldre väckte diskussion.

Deltagarna var nöjda med att kommunen ordnade diskussions- och informationsmötet.

Flera ledande tjänsteinnehavare och experter inom vård- och omsorgsväsendet var närvarande för att svara på frågor och diskutera med kommuninvånare.