Move-mätningarna fortsätter i grundskolorna i Kyrkslätt

18.09.2018 11:44

Kategori: Barn Unga Utbildning

I torsdags fick en pojke i årskurs 8 i Esbo en sjukdomsattack i samband med en s.k. Move-mätningen (beep-test) under gymnastiklektionen. Han avled senare på sjukhuset.

Inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt har vi beslutat att slutföra Move-mätningarna, om inte Utbildningsstyrelsen ger andra anvisningarna. Move-mätningarna är en del av den läroplansenliga verksamheten i skolorna.

Om en elev är sjuk eller konvalescent eller har en bakomliggande sjukdom som belastar elevens hälsotillstånd ska eleven inte delta i gymnastiklektionerna eller testen.

Om en elevs vårdnadshavare önskar att eleven inte deltar i de återstående Move-mätningarna under hösten, ska vårdnadshavaren meddela det till klassläraren, klassföreståndaren eller gymnastikläraren. Eleven blir i sådana fall inte befriad från gymnastikundervisningen, men det är frivilligt att delta i testen.

Tills vidare har Utbildningsstyrelsen inte gett kommunerna några anvisningar om hur Move-mätningarna fortsätter utan konstaterat följande i ett meddelande:

”Att beakta säkerhetsaspekter hör till gymnastiklärarnas vardag. I Move!-mätningarna följer man de allmänna anvisningarna och principerna som berör elevernas säkerhet och hälsotillstånd i skolgymnastiken. I Move!-mätningarnas instruktioner för lärare finns anvisningar för hur elevernas hälsotillstånd ska kontrolleras inför mätningen. Utbildningsstyrelsen utreder innehållet i Move!-mätningarna tillsammans med sakkunniga som utarbetat systemet samt utreder om det finns behov för att precisera anvisningarna gällande mätningarna.”

Vad är en Move-mätning?

• Move! mäter fysisk funktionsförmåga.
• Move! är ett nationellt uppföljnings- och responssystem för fysisk funktionsförmåga hos elever i årskurs 5 och 8. Systemet togs i bruk år 2016 och det ersatte olika tester som utförts inom skolgymnastiken sedan 1970-talet för att mäta fysisk kondition
• Move! har utarbetats i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt OAJ och institutionen för fysisk fostran vid Jyväskylä universitet.
• Move!-mätinstrumenten bygger på forskningsresultat. De har utarbetats av en mångvetenskaplig expertgrupp från Jyväskylä universitet och testats av 700 elever innan de togs i bruk. Sakkunniga inom skolhälsovården deltog också i arbetet.
• Move!-mätningarna ger objektiv information om elevens uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska basfärdigheter.

Löpskor