Möte för allmänheten om bullerskärmar som ska byggas vid Veikkola

30.01.2020 14:46

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

Trafikledsverket informerar:

Vid byn Veikkola, som ligger invid riksväg 1, byggs bullerskärmar och grundrepareras två broar. Genom projektet förbättras bullerbekämpningen i tätortsområdet med hjälp av bullstängsel, bullervallar och bullerplank. Dessutom grundrepareras två broar på vägsträckan. Byggandet inleds i mars 2020.

På den livligt trafikerade Åboleden färdas knappt 40 000 fordon per dag. Den växande trafiken gör att bullerstörningarna ökar, vilket bekämpas med nya bullerskärmar. På motorvägens södra sida, på en 2,5 kilometer lång vägsträcka vid byn Veikkola, börjar man bygga bullerskärmar i mars. På vägens norra sida kommer ett bullerplank.

Bullerplanken reflekterar inte ljud så buller sprids inte från planken till den andra sidan av vägen. Dessutom förbättras trafiksäkerheten i området när viltstängslet, som nu tar slut vid den planskilda anslutningen i Veikkola, förlängs.

Tillfälliga trafikstörningar

Under byggandet tas hänsyn till invånarna i området och i synnerhet väganvändarna. Man blir tvungen att stänga körfält och sänka hastighetsbegränsningarna, vilket tidvis orsakar trafikstockningar på riksväg 1. Strävan är dock att minimera störningarna i trafiken. Gång- och cykeltrafikförbindelserna över broarna finns kvar under byggnadstiden.

Trafiken ökar tillfälligt på grund av jordtransporterna. Strävan är att förlägga bullriga arbetsmoment till dagtid. Byggnadsarbetet utförs i 12-timmars skift, så buller förekommer tidvis även på kvällarna.

Möte för allmänheten på skolan i Veikkola

Ett möte för allmänheten om inledandet av projektet ordnas på skolan i Veikkola (Sportstigen 7) tisdagen den 3 mars 2020 kl. 17.30 - 19.00. Alla som är intresserade av projektet är varmt välkomna för att höra mera om projektet och diskutera. Det krävs ingen förhandsanmälan. 

Arbetet genomförs i form av ett gemensamt projekt för Trafikledsverket och Kyrkslätts kommun. Byggnadsarbetena inleds i mars 2020 och pågår till hösten 2020. Entreprenör är GRK Infra Oy.

Mer information:

Jarmo Nirhamo
Projektchef
Trafikledsverket
Tfn 029 534 3596

Melueste Veikkola