Miljövårdsbidrag

Byggnads- och miljönämnden beviljar årligen bidrag för främjande av miljövården.

Miljöskyddsbidrag kan beviljas till registrerade, allmännyttiga föreningar i Kyrkslätt som inte eftersträvar vinst, vars verksamhet befrämjar eller genomför följande på Kyrkslätts kommuns område:

  • miljö-, vatten- eller naturskydd
  • skötsel av natur- eller kulturmiljön
  • miljöns prydlighet och trivsamhet
  • miljöfostran
  • energibesparing och användning av förnybar energi
  • utnyttjande av avfall, återvinning och minskning av uppkomsten av avfall
  • övriga mål för verksamheten vid kommunens miljöskyddsenhet

Bidrag kan beviljas också till oregistrerade sammanslutningar i Kyrkslätt för ovannämnd verksamhet förutsatt att sammanslutningen har stadgar och dess förvaltning, verksamhet och ekonomi till tillämpliga delar har ordnats som i registrerade föreningar och dess namntecknare är myndiga.

Bidragen för miljöskydd 2021 kan sökas 29.1-26.3.2020 kl 14.00.

Kungörelse 2021

Länk till ansökningsblanketten

Principer för miljöskyddsbidrag