Miljötillstånd för avstjälpningsplats för marksubstanser, West Express Oy

02.11.2021 10:34

Kategori: Kungörelse

Byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun har vid sitt sammanträde 26.10.2021 § 166 förkastat West Express Oy:s ansökan om miljötillstånd för deponering av oförorenad jord på fastigheterna 257-452-2-797 och 257-452-2-379, Ristinummivägen 121.

Beslutshandlingarna samt besvärsanvisningen är framlagda 2.11–9.12.2021 i elektronisk form på Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi. Denna kungörelse är publicerad 2.11.2021 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, dvs. 9.11.2021.

Ändring i beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är 9.12.2021.

Bilaga: Protokollsutdrag byggnads- och miljönämnden 26.10.2021 § 166 och besvärsanvisning
Bilaga: Miljötillstånd för jorddeponi 2021, West Express Oy, förkastat tillståndsförslag

Kyrkslätt 29.10.2021
Byggnads- och miljönämnden